Individualizace vzdělávání

Udržitelnost  projektu:
 
Nadále pokračujeme v nastaveném způsobu doučování z českého jazyka a matematiky.
 
Bylo zakoupeno 20 ks tabletů a speciální programy pro výuku, které se využívají napříč vyučovanými předměty podle potřeby.
Program DysCom používají žáci na procvičování zrakového vnímání například doplňováním chybějících částí obrázků, porovnáváním rozdílů mezi dvěma obrázky a jejich pojmenováním, rozlišováním rozdílů mezi jednotlivými obrázky, postřehováním stejnosti nebo rozdílnosti detailů ve tvarech apod. Dalším typem cvičení je rozlišování figur na pozadí (pohybující se slova, obrázky apod.) žáci rozpoznávají a přiřazují). Na složitější úrovni žáci nacházejí stejná a rozdílná písmena, porovnávají jejich tvary, cvičí schopnost rozlišení podobných písmen typu b a d apod. Na základní škole praktické potom tento program využívají na procvičování čtenářské gramotnosti (slabiky otevřené, zavřené apod.)
Program Objevitel poskytuje dětem prostor pro rozvíjení početních představ a operací, seznamují se s čísly a početními operacemi a tyto mohou zábavným způsobem procvičovat.
Program KonZen používají naši žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením na rozvoj vnímání barev a tvarů, podle schopností pedagog žákům vybere obtížnost přiřazování obrazců a barev do dvojic. Zároveň se tím cvičí i krátkodobá paměť.
Programy Méďa pomáhají našim žákům k rozvoji smyslových a rozumových schopností a dovedností. Podle pokynů pedagoga plní jednotlivé úkoly v oblasti barev, tvarů a to i rozlišováním drobných detailů, které nenabízejí předchozí programy (např. odstíny u barev apod.) Tyto programy používají hlavně žáci v pásmu lehkého mentálního postižení na prvním stupni.
Programy sady Altík jsou využívány hlavně k rozvoji komunikačních schopností dětí s těžším postižením a špatnými řečovými schopnostmi.
Pedagogové za pomoci tohoto programu vytvářejí pro žáky komunikační tabulky, díky kterým se žáci učí dorozumívat se svým okolím. Ve výsledku jim tento program pomáhá k zapojení do třídního kolektivu a do společnosti.
 
V rámci projektu také probíhá doučování žáků ve čtenářské gramotnosti v rozsahu 3 hodin týdně. U vybraných žáků, kteří se účastní doučování, je rozvíjeno správné spojení mezi vzhledem písmena a jeho pojmenováním, plynulé čtení, správné tempo čtení, pochopení významu čteného textu. Tyto dovednosti ve výsledku vedou ke zlepšení i v dalších předmětech, protože čtenářská gramotnost je základem pochopení a zvládnutí učiva.
 
Ve školním roce 2014/15 pokračujeme v doučování čtenářské gramotnosti u žáků, kteří potřebují tuto oblast podpořit. Pozorujeme viditelné pokroky u žáků, kteří se dlouhodobě doučování účastnili - dokáží číst pomalu a víceméně plynule, lépe se orientují v textu a vědí, o čem čtou. Což je cíl, kterého jsme chtěli dosáhnout, protože většina těchto žáků byla na počátku doučování funkčně negramotná, tzn. nějakým způsobem text přečetli, ale neznali obsah čteného, nerozuměli mu.
V oblasti matematiky doučujeme žáky, kteří se chystají na SOU, abychom zvýšili jejich připravenost na nároky, které s sebou běžné učiliště přinese hlavně v oblasti matematiky, se kterou potom žáci bojují nejvíce.