Udržitelnost projektu

Rok 2015
 
KA 01: 
Zakoupené tablety a software jsou nadále využívány ve vyučování napříč všemi ročníky ZŠ praktické i ZŠ speciální. V základní škole speciální se využívají především programy na rozvoj smyslového vnímání a kognitivních schopností. V základní škole praktické u mladších dětí k posílení zrakového rozlišování, koordinace oko ruka apod., u starších dětí jsou využívány především v naukových předmětech pro vyhledávání informací, v matematice a českém jazyce na online doplňování. Tablety jsou řádně uloženy a udržovány v provozuschopném
stavu pravidelnou údržbou k tomu určeného pracovníka - odborníka na IT.
Individuální doučování pokračuje také ve stejném rozsahu 3 hodiny týdně jako v období realizace projektu. Celkem je doučováno 6 žáků z matematiky v novém školním roce, v minulém školním roce se doučovalo z matematiky 11 žáků. 13 žáků se v tomto školním roce doučuje z českého jazyka, v loňském školním roce to bylo 11 žáků. Zaměřujeme se hlavně na podporu čtenářské gramotnosti a také rozšiřujeme učivo matematiky tak, aby žáci po přestupu na učiliště zvládali nároky nové školy.
KA 02: 
Rehabilitační programy pokračují stejným způsobem jako v minulém období. Probíhá rehabilitace v bazénu i muzikoterapie s hudbou a relaxací pod vedením profesionálních muzikoterapeutů, kteří se v současné době po týdnu době střídají s pedagogem naší školy, který mezitím získal osvědčení pro vedení muzikoterapie. Rehabilitace v bazénu se od ledna do června účastnilo celkem 18 dětí, od září do prosince se počet zvýšil na 20 žáků.
Muzikoterapii navštěvovalo v první polovině roku 2015 celkem 17 žáků, v současné době 16 žáků. KA 03: Vytvořené metodické materiály jsou k dispozici pedagogům školy i dalším zájemcům prostřednictvím webových stránek školy a ve fyzické podobě u zástupkyně ředitele školy.
Na jaře 2015 a na podzim 2015 se uskutečnily další víkendové akce pro žáky naší školy. Jarní se účastnilo 21 žáků, podzimní 23 žáků.
Počítačový kroužek navštěvovalo od ledna 2015 do června 12 žáků, od září do prosince 8 žáků. Žáci si v něm zvyšují své kompetence v oblasti informačních technologií, seznamují se s novými programy a jejich praktickým využitím (grafika, úprava videa, fotografií apod.)
Pohybový kroužek pokračoval v počtu 13 žáků v loňském školním roce a v letošním se zvýšila účast na 15.
KA 04: 
Vytvořené materiály v rámci této KA jsou také k dispozici všem zájemcům prostřednictvím webových stránek školy a ve fyzické podobě u zástupkyně ředitele školy.
V létě, v termínu 13. - 17. července 2015, proběhla další jednorázová integrační akce pro žáky naší školy a žáky z jiných běžných základních škol. Akce se zúčastnilo 25 žáků a programově byl zaměřen na námět příběhu z Letopisů Narnie. Fotografie a informace jsou uvedeny na webových stránkách školy.
Všechny aktivity jsou hrazené z provozu školy a prostředků Společně dětem, z.s.
 
 
 
 
 
 
 
Rok 2016
 
I v průběhu kalendářního roku 2016 probíhala udržitelnost projektu bez jakýchkoliv změn. Veškerý zakoupený majetek z prostředků projektu je řádně označen, uložen na označených místech a je o něj řádně pečováno.
 
KA 01: 20 ks zakoupených tabletů a software je využíváno všemi ročníky ZŠ praktické i ZŠ speciální. Operační systém byl v letních měsících odborným pracovníkem změněn na Windows 10, aby bylo umožněno další kvalitní využívání tabletů.
 
Individuální doučování probíhá nadále v rozsahu 3 hodiny týdně a to v předmětu český jazyk a matematika.
 
KA 02: Rehabilitační programy:  - nebyly níjak omezeny. Muzikoterapie probíhá jednou týdně, je vedená zkušenými muzikoterapeuty, kteří se po týdnu střídají s pedagogy proškolenými v muzikoterapii. Rehabilitační plavání se koná každý pátek, těší se velké oblibě u dětí a kromě žáků ze ZŠ speciální, pro které bylo primárně určeno, ho navštěvují i žáci ZŠ praktické s pohybovými problémy, s vadným držením těla - všichni na doporučení pediatra nebo jiného odborného lékaře. 
 
KA 03: Metodické materiály jsou ke stažení na webových stránkách školy a ve fyzické podobě u zástupkyně ředitele školy.
Přestože podmínky udržitelnosti nám nestanovují pokračování v dalších aktivitách, uskutečnily se dva víkendové pobyty pro naše žáky a pokračuje počítačový i pohybový kroužek.
 
KA 04: Vytvořené materiály v rámci této KA jsou také k dispozici všem zájemcům prostřednictvím webových stránek školy a ve fyzické podobě u zástupkyně ředitele školy.
Podmínka jedné integrační akce v průběhu udržitelnosti byla splněna již v roce 2015. Přesto se tábor pro děti z naší školy a bežných ZŠ v létě roku 2016 konal, je o něj velký zájem a je u dětí velmi oblíbený. 
 
Přežití - víkendová akce, květen 2016
 
Přežití - víkendová akce, říjen 2016
 
Rehabilitační plavání