Speciální základní škola Litomyšl

Struktura školy: 

1. Základní škola (5 -7 tříd, ul. 9.května)

2. Přípravný stupeň základní školy speciální (ul T.G.M.)

3. Školní družina (ul. 9. května)

4. Základní škola speciální (2 třídy, ul. 9.května a ul. T.G.M.)

Ve školním roce 2019/20 máme 54 žáků v 8 třídách. 3 třídy základní školy speciální, 5 tříd základní školy.

Koncepce a profil školy: Vytvoření klidného, rodinného a podnětného prostředí, které vhodně motivuje při výchově a vzdělávání. Rozvoj osobnosti každého žáka - v souladu s hlavním účelem a předmětem činnosti školy - s přihlédnutím k jeho individualitě.

V základní škole speciální a u žáků s kombinovaným postižením s důrazem na individuální přístup a možnosti každého žáka, se zaměřením na socializaci, samostatnost a rehabilitaci.

Naši školu navštěvují žáci Základní školy  i žáci Základní školy speciální. Snahou všech učitelů je, aby k nám děti chodily rády a aby během školní docházky zvládly maximálně rozvinout všechny své schopnosti a dovednosti.

V základní škole se žáci setkají s běžnými školními předměty jako je český jazyk, matematika, přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika apod., ale kromě toho mají každý týden 6 hodin pracovního vyučování, při kterém si vyzkoušejí práci s různými materiály a postupně si tak mohou vybrat vhodný učební obor. 100% žáků z deváté třídy naší školy je přijato na učební obory a zhruba 70% skutečně skončí učební obor s výučním listem.

Protože se snažíme, aby v naší škole vládl rodinný duch, nabízíme našim žákům i aktivity, které se odehrávají mimo školní lavice. Mohlo by se zdát, že výlety, sportovní dny apod. nepatří k vyučování, ale právě mimoškolní aktivity jsou nejlepším místem, jak navázat s dětmi osobnější kontakt a pomoci jim poznat i prostředí, se kterými by se jinak vůbec nesetkaly. K plnému osobnostnímu rozvoji nestačí učebnice a moderní technika, nejlépe se všichni učíme praxí.

Podporujeme nové metody vzdělávání, do výuky matematiky zařazujeme prvky Hejného matematiky, pro výuku čtení u žáků ZŠ používáme metodu Sfumato, se kterou máme jen ty nejlepší zkušenosti.

   

učime se

plaveme a soutěžíme

bruslíme

máme školní letní tábor

jezdíme na výlety

každý rok jsme na ozdravném pobytu v přírodě - někdy i u moře

Žáci ZŠ speciální jsou často žáci s kombinovaným postižením, proto část jejich výuky tvoří i různé druhy rehabilitace a činností, které podporují jejich komplexní rozvoj.

Rehabilitační plavání

Děti s vícenásobným postižením a také děti s vhodnou indikací, docházejí pravidelně jedenkrát týdně do Městského bazénu na rehabilitační plavání.

plavání

Oddělení školní družiny – družina ZŠS

Je určeno pro žáky s kombinací mentálního a dalšího souběžného postižení. Počet dětí se mění dle délky vyučování. Náplní družiny je především společný oběd, upevňování stravovacích, hygienických a sebeobslužných návyků. Dále odpočinkové aktivity, relaxace, procházky, hry. Některé z dětí chodí v rámci družiny pouze na oběd. 

Historie školy

Naše škola byla založena na podnět inspektora Slabého v letech 1957-1958. Nesla název Zvláštní škola. Tvořily ji dvě třídy, ve kterých učili dva učitelé a nacházela se v budově bývalé jedenáctiletky.

Od školního roku 1958/59 jsme získali vlastní budovu, bývalé vojenské velitelství, dnes ul. Trstěnická 911.

V r. 1995 došlo ke změně názvu na Speciální školu - ZvŠ.

1.1.1997 se změnil náš zřizovatel, kterým se stal ŠÚ Svitavy

Od 9.1.1997 se škola přestěhovala do nové budovy v ul. T.G.Masaryka 590 (dnes 9.května 1181), do zrekonstruované přístavby Gymnázia Litomyšl.

Od 1.9.1998 byla zřízena třída přípravného stupně pomocné školy (později třída PŠ) a opět se změnil název na Zvláštní školu.

1.7.2000 jsme získali právní subjektivitu a byly k nám přiřazeny Speciální ZŠ při nemocnici a Speciální MŠ při nemocnici a opět se změnil název školy - Speciální škola.

1.10.2001 se naším zřizovatelem stal Pardubický kraj.

Ředitelé

1957 - 1962 Marta Pelclová

1962 - 1968 Antonín Skopal

1968 - 1976 Vincenc Svěrák

1976 - 1989 Jana Banzetová

1989 - 1993 Jana Bidmanová

1993 - 1994 Magda Límová

1994 - doposud Jan Janypka