VÝROČNÍ ZPRÁVA SPECIÁLNÍ ZŠ A MŠ

LITOMYŠL

 

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

 

 

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A

MATEŘSKÁ ŠKOLA  LITOMYŠL ,

9.května 1181, 570 01 LITOMYŠL

tel: 461 612 365 ,e-mail:szs.lit@lit.cz , www.szs.webnode.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Zřizovatelem Speciální školy Litomyšl je od 1.10.2001 Pardubický kraj a škola je jeho příspěvkovou organizací.

Škola  sdružuje:

1. Základní školu při zdravotnickém zařízení

2. Základní školu praktickou (celková kapacita se ZŠ při zdrav zař. je 87 žáků)

3. Přípravný stupeň  základní školy speciální (kapacita 12 žáků)

4. Mateřskou školu při zdravotnickém zařízení (kapacita 25 dětí)

5. Školní družinu (kapacita 20 žáků)

6. Základní školu speciální (kapacita 15 žáků)

Kapacita oboru pomocná škola (základní škola speciální) byla navýšena na počet 15 žáků.

V rejstříku školy jsou základní škola při zdravotnickém zařízení, základní škola praktická a základní škola speciální uvedeny pod činností základní škola s obory pomocná škola a základní škola s celkovou kapacitou 97 žáků.

 

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY A VYBAVENÍ

Budova je po rekonstrukci z roku 1996.

V tomto školním roce se nám po letech intenzivního snažení podařilo zrealizovat bezbariérový přístup do budovy školy. Byla vybudována hydraulická invalidní plošina  (firma Vecom) s přístupem od hřiště Gymnázia Litomyšl v celkovém objemu financí 1 470 000 Kč. 750 tisíc Kč financovalo MŠMT ČR, 100 tisíc korun jsme získali od nadace Charty 77, zbytek poskytl náš zřizovatel. Vlastní práce byly provedeny za plného provozu školy kromě mimořádného ředitelského volna 19. 10. 2007. Součástí stavby bylo i zhotovení přístupového chodníku a přístřešku pro vozíky  a drobné úpravy ve škole (přeložení hydrantů, malování chodby).

Celá akce proběhla bez výraznějších potíží a naši asistenti, učitelé a rodiče našich žáků vozíčkářů, kterých máme nyní 7, velmi ocenili služby nového výtahu – jak plošině říkáme. Slavnostní otevření výtahu provedli  7. 12. 2007 zástupci firmy Vecom, pan místostarosta Litomyšle Vladimír Novotný a zpěvák Jiří Bílý.

Kromě této nejvýznamnější akce pokračovaly práce na rozšíření počítačové učebny, výměna serveru a zvýšení funkčnosti naší počítačové sítě (rychlost připojení a kapacita paměti počítačů). Také bylo vyřešeno připojení k internetu na našem odloučeném pracovišti – dětském oddělení  Nemocnice Litomyšl, a.s.

1. ledna 2008 byla poškozena při vichřici  střecha budovy. V jarních měsících jsme provedli kompletní prohlídku a střecha byla opravena v hodnotě zhruba 35 tisíc Kč.

Dále jsme začali s postupnou výměnou lavic a židlí  prvních dvou tříd,  prostřednictvím SPC Bystré jsme školu vybavili dvěmi polohovatelnými lavicemi a vozíky pro žáky s kombinovaným postižením a to z objemu prostředků našeho zřizovatele na kompenzační pomůcky.

I  v tomto školním roce  se spolupodílela na přípravě a finanční podpoře některých  dalších akcí školy a pomáhala škole zapůjčením  pomůcek či  vybavení místní organizace Společnosti pro podporu lidí s  mentálním postižením v ČR, o.s., dříve Sdružení pro pomoc mentálně postižených ČR (SPMP) .

Do budoucna bude ve škole potřeba řešit zateplení budovy a výměnu oken. Dále bude potřeba pokračovat v obměně lavic a dalším vybavování a modernizaci počítačové sítě.

Z dlouhodobého pohledu se stále více jeví potřeba řešit nějakým způsobem rozšíření budovy školy či hledání dalších prostor, především pro žáky s kombinovaným postižením, a pokusit se alespoň částečně vyřešit obtíže, které přetrvávají z minulých let  (nedostatek skladových prostor a tříd, nedostatečná velikost tříd a dalšího zázemí).

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

V tomto školním roce se začalo vyučovat v  1. a 6. ročníku základní školy praktické podle vlastního vzdělávacího programu, který jsme nazvali Společně.

Motto našeho vzdělávacího programu jsme zvolili Společně, Škola pro život, Bez strachu a bez obav. Mělo by odrážet náš celkový přístup  naší činnosti a dále to, že školní vzdělávací program (dále ŠVP) bude mít více součástí (pracovali jsme také na vlastních programech ZŠ při zdravotnickém zařízení a školních družin). Od 2. 9. 2002  má vlastní vzdělávací program MŠ při zdravotnickém zařízení, letos jsme jej výrazně přepracovali.  

 Vzdělávací programy pro školní rok 2007/2008:

·        zvláštní škola - č.j.  22980/97-22 

·        pomocná škola a přípravný stupeň pomocné školy - č.j.24035/97-22

·        Společně –   ŠVP pro základní vzdělávání (základní škola praktická)

     z  3. 9. 2007

·        Společně – ŠVP pro základní vzdělávání (základní škola při zdravotnickém zařízení) z  3. 9. 2007

·        Společně  –   ŠVP pro základní vzdělávání (školní družina při ZŠ praktické a speciální) z  3. 9. 2007

·        Společně –   ŠVP pro předškolní a základní vzdělávání (školní družina a MŠ při zdravotnickém zařízení) z  3. 9. 2007

 

ZAMĚSTNANCI  ŠKOLY    

Vedení školy tvoří ředitel školy jako statutární orgán organizace a zástupkyně ředitele školy, která je zároveň vedoucí mateřské školy při zdravotnickém zařízení.

V tomto školním roce má škola celkem 24 zaměstnanců, dvě  učitelky jsou   na mateřské dovolené. Na odloučených pracovištích v Nemocnici Litomyšl, a.s. pracují 3 pedagogové, v rehabilitační třídě základní škole speciální, která je umístěna v III.ZŠ Litomyšl, jsou 2 učitelky, asistentka pedagoga a 2 osobní asistentky. V základní škole speciální nám pomáhala na částečný úvazek paní učitelka, penzistka. Od 2. pololetí nastupuje do školy nová paní učitelka, protože musíme rozdělit třídu 5. a 6. ročníku, kde nám velmi přibývají noví žáci.

Z nepedagogických pracovníků jsou ve škole 1 školnice na celý pracovní poměr, pracovnice na účetní práce a mzdová účetní (úvazek 0,4,  kmenově sídlí na Gymnáziu v Litomyšli), 2 pedagogové pracují  na zkrácený pracovní poměr menší než půl úvazku a 1 učitel jako údržbář na vedlejší pracovní poměr  (0,35).

Složení pedagogického sboru – 3 muži, 17 žen, průměrný věk 39 let.

Z pedagogických pracovníků má 11 vysokoškolské vzdělání /2 bakalářské/, z toho 8 magisterské studium se zaměřením na speciální pedagogiku.

Ve školní družině pracuje vychovatelka, v mateřské škole při zdravotnickém zařízení 2 učitelky, které zároveň působí jako vychovatelky školní družiny při ZŠ při zdravotnickém zařízení. Celkem 2 učitelé pokračují ve studiu na vysoké škole, 1 učitelka studuje vyšší odbornou školu pedagogickou, 1 paní učitelka vede ve škole výtvarný kroužek externě při studiu. Při práci ve třídách pomáhaly 2 asistentky pedagoga a na částečný úvazek pracovaly i ve školní družině.

 Odloučená pracoviště:

 ZŠ při zdravotnickém zařízení (Purkyňova 308)

 1 učitelka na plný pracovní poměr

 MŠ při zdravotnickém zařízení  (Purkyňova 308 a Dukelská 534)

 2 učitelky na plný pracovní poměr

 rehabilitační třída ZŠ speciální (ZŠ T.G.Masaryka 1145) 

 2 učitelky a asistentka pedagoga na plný pracovní poměr

 

VZDĚLÁVÁNÍ   

Pedagogové se nejvíce účastní vzdělávacích akcí pořádaných MÚ Litomyšl, (Jak vést neformálně rodičovské schůzky, Hry pro zvládnutí agresivity, Cesty k efektivnější výuce, Stres – relaxace, Prevence závislostí), 2 učitelky se opět zúčastnily semináře Alternativní formy výuky v  N. Jičíně, 1 učitelka absolvovala  kurz lyžařského instruktora, 1 učitelka se zúčastnila semináře v Praze na téma Alternativní způsoby výuky žáků s těžším mentálním postižením, 4 pedagogové navštívili Speciální školu v Poličce, kde proběhl seminář na téma Nové formy a metody práce na základní škole speciální.

Většina pedagogů školy se zúčastnila i letos dvoudenního kurzu s názvem Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele. Také náš vlastní seminář, opět ve znamení práce s proutím (pedig), byl velkým přínosem.

Ředitel školy navštívil Švýcarsko v rámci poznávací exkurze  Školství v kantonu Luzern (25.4. – 29.4.2008) a absolvoval seminář navazující na projekt Úspěšný ředitel – 14. - 16.4. 2008.

 

                       ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

 

            Základní škola praktická a speciální /ZŠP a ZŠS/

 Obě součásti jsou určeny pro mentálně postižené žáky s tím, že děti často přicházejí s různě pestrou škálou výchovných, sociálních a zdravotních problémů.

 Koncepce školy a profil školy jsou postaveny na vytvoření klidného rodinného prostředí  tak, aby se postupně a pokud možno co nejvíce - odstraňovala všechna negativa, s kterými k nám  žáci přicházejí. Cílem je pak co nejlepší příprava žáků na další studium v učilištích a na jejich vlastní život .

K 30. 6. 2007 bylo ve škole 84 žáků, 13 žáků k nám přišlo během školního roku, z toho 2 se k nám opětovně vraceli, 4 žáci k nám přestupovali z jiných speciálních škol, ostatní z běžných základních škol. Toto mimořádné přibývání žáků způsobilo, že jsme museli rozdělit 5. a 6. ročník uprostřed školního roku. Podle vzdělávacího programu pomocné školy  bylo vyučováno 10 žáků, z toho 1 žák byl vzděláván v třídě základní školy praktické, 2 děti nám nově přibyly  do přípravného stupně základní školy speciální.     

 Nově vřazeno k  začátku školního roku bylo 9 žáků (z toho 2 děti přeřazeny do přípravného stupně, 1 žák přestoupil z jiné speciální školy). Dne 5. 2. 2007 proběhl zápis a 1 dítě bylo  po odkladu zapsáno, jednomu z nich byla povinná školní docházka odložena.

Ve spolupráci se střediskem sociálních služeb SALVIA - Svitavy působilo ve škole 5 osobních asistentů.

Ve škole byly vyhlášeny 4 dny ředitelského volna - 19. 10. 2007 mimořádně – práce na bezbariérovém přístupu, dále 8. 11. 2007 – 50. výročí založení školy a 2. a 9. 5. 2008  – oba dny byly věnovány práci na ŠVP školy.  

 

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada se sešla 12. 10. 2007 - odsouhlasila výroční zprávu a diskutovala především o školním vzdělávacím programu, hydraulické plošině, oslavách 50. výročí založení školy a projednávala výuku podle nových školních vzdělávacích programů

Při druhém jednání 28. 3. 2008 byl projednáván nový školní řád, který byl schválen, dále rozpočet školy a akce pořádané školou.

 

ROZDĚLENÍ TŘÍD – ZŠS a ZŠP: /počet žáků k 30.6.2008/

I.třída   -   ZŠS              - 5 žáků

II.třída -   ZŠS              -  6 žáků

III.třída  - 1.+ 2.p.r. - 3+7  = 10 žáků

IV.třída -   3. + 4.p.r.+ ZŠS - 4+ 5+1 = 10 žáků

V.třída -    5.p.r.           - 9 žáků

VI.třída -   6.p.r.           - 8 žáků

VII.třída -    7.p.r.         - 12 žáků

VIII.třída -   8.p.r.         - 11 žáků

IX.třída   -   9.p.r.         -   13 žáků

 

Ve škole byl vyučován nepovinný předmět pohybové hry a dramatická výchova, individuální logopedická péče, kroužky výtvarný, počítačový a hudebně-pohybový (od prosince 2007).

Disponabilní dotace v základní škole speciální byla věnována pracovní a  výtvarné výchově (2 hodiny) a rehabilitační Tv (1 hodina), volitelný předmět byl práce s počítačem.

V základní škole praktické byly tělesná výchova a pracovní vyučování na 2. stupni vyučovány ve skupinách, disponabilní dotace dle učebního plánu školy byla věnována na 1. stupni pracovnímu vyučování, dramatické výchově, informatice a doplňkové hodině, na druhém stupni cizímu jazyku, informatice, doplňkové hodině, dramatické výchově, českému jazyku a přírodopisu vždy s ohledem na potřeby dětí na daném stupni.

 

    VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY

Ze školy odešlo 14 žáků, z toho 1 žák ze základní školy speciální. 13 žáků odešlo do odborných učilišť, 1 žákyně na mateřskou dovolenou. Ze 72 žáků základní školy praktické na konci školního roku 32 prospělo s vyznamenáním, 4  žáci neprospěli (2 žáci se nedostavili na opravné zkoušky), ostatní žáci prospěli.

Počet neomluvených hodin v průběhu  školního roku na celé škole je celkem 170 –  opět je to nárůst proti minulému školnímu roku, nyní o 33 hodin, průměrný počet omluvených hodin na žáka za školní rok je 107 hodin. Během školního roku bylo uděleno 35 pochval, 25 napomenutí třídního učitele, 20 důtek třídního učitele a 10 důtek ředitele školy. Byly uděleny 4 snížené známky z chování 2. stupně, z toho 2 žáci skončili v diagnostickém ústavu.

Ve třídách základní školy praktické pokračujeme v zaměřování na celkovou adaptaci a motivaci k učení (především nových žáků),  dobré klima a vztahy, rozvoj osobnosti žáků podle jejich schopností, odstraňování negativních jevů – například ve spolupráci s Policií ČR, nově jsme zavedli pravidelnou koordinovanou činnost výchovné komise. Chceme pokračovat v dlouhodobě osvědčených společných akcích (Týden v přírodě, Akademie , praktická pomoc v  Naději Litomyšl,) a v různých projektech (spolupráce s policií, prezentační činnost školy, enviromentální výchova,..), letos jsme je nově doplnili  o víkendový adaptační pobyt, který jsme nazvali „Přežití“ (říjen 2007), o spolupráci při asistované kopané se speciální školou na Slovensku nebo o projekt celé školy, který jsme nazvali „Strom“ .

Ve třídách základní školy speciální, kde se vzdělávalo 11 žáků – se snažíme  o individuální přístup s  přihlédnutím      k možnostem jednotlivých žáků.      

V rehabilitační třídě byla pozornost opět zaměřena na organizaci práce, spolupráci všech pracovníků týmu (učitele, asistenti), využívání a rozšiřování speciálně pedagogických a rehabilitačních přístupů (bazální stimulace, masáže, polohování, strukturované vyučování,...) a používání různých pomůcek (masážní, polohovací, zvukové, světelné,..). Žáci této třídy s námi byli opět na Týdnu v přírodě, zúčastnili se například plaveckého výcviku školy, oslav 50. výročí založení školy a otevírání výtahu. Na základě finanční podpory Nadace Naše dítě (30 tisíc Kč) se nám podařilo realizovat projekt „ Rehabilitační aktivity     pro žáky s těžkým kombinovaným postižením“. V jeho rámci se žáci účastnili rehabilitačního cvičení, relaxačních masáží, jízdy na motomedu, pobytu v solné jeskyni a hiporehabilitace.

Druhá třída základní školy speciální pokračovala v dalším rozvoji výchovně - vzdělávacích oblastí výuky s důrazem  na rozvoj sociálních a praktických dovedností a dále na  integraci žáků do činností celé školy (například opět plavecký výcvik, lyžařský výcvik, Týden v přírodě nebo nově netradiční pětiboj ve V.Mýtě, Speciální Olympiáda v Chocni a další).

V obou třídách probíhala canisterapie, žáci vystupovali na akcích školy a zúčastnili se i dalších doprovodných akcí, nejčastěji ve spolupráci s MO SPMP.

Pro obě třídy základní školy speciální, naše přátele ze Speciální školy ve Vysokém Mýtě, a mladší žáky základní školy praktické, připravili studenti Gymnázia Litomyšl s paní ředitelkou zábavně – sportovní dopoledne, které jsme nazvali Den s Gymnáziem. Některé disciplíny byly speciálně upraveny pro žáky – vozíčkáře, akce byla podnětná pro všechny přítomné.

Školní družinu navštěvovalo 15 dětí. Družina fungovala před vyučováním (7,00-7,45) a po vyučování (do 14,45). Hlavní časovou náplň nadále tvoří činnosti spojené s odchodem na oběd a na autobusové nádraží.

Náplň školní družiny probíhala podle ročního plánu a týdenní skladby činností  v rámci nového školního vzdělávacího programu s důrazem na rekreaci, relaxaci a rozvoj socializace. Při činnosti nám pomáhala osobní asistentka a také druhá paní vychovatelka, protože dětí ve družině bylo opravdu hodně. Děti a pedagogové se také významně zapojili do akcí školy, především při karnevalu, Akademii, Dni Země, oslavách 50. výročí školy atd.

 

ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ

Základní škola při zdravotnickém zařízení v Litomyšli sídlí v jedné třídě na dětském oddělení.

Škola zabezpečuje :

§ Kontinuitu výchovy a vzdělávání nemocných dětí

§ Odvádí pozornost od nemoci

§ Usnadňuje adaptaci ve zdravotnickém zařízení

Ve škole bylo vyučováno  během celého školního roku 383 žáků, z toho 32  v 10 turnusech Centra pro funkční poruchy vidění (dále CPFV), průměrně 9 žáků denně, u dlouhodobě vyučovaných žáků byly do kmenových škol zasílány zprávy. Poprvé jsme vyučovali podle vlastního školního vzdělávacího programu, výsledky a zkušenosti ještě zhodnotíme, stejně jako poznatky z dotazníků pro žáky a rodiče. Ve škole je stále pracováno s pacienty ze dvou zcela odlišných oddělení. Děti z ortoptiky (CPFV) se učily od 8,00     do 11,30, přiváděla a odváděla je sestra /výjimečně paní učitelka/. Podle rozhodnutí lékaře byly do výuky postupně zařazovány děti  z dětského oddělení. Jejich vyučování bylo individuální, závislé  na léčbě a stavu onemocnění.

Program školní družiny pro školní děti zajišťovala učitelka mateřské školy při zdravotnickém zařízení, dvakrát týdně fungoval odpoledne kroužek zájmových činností.

I na této součásti se nám podařilo uskutečnit několik změn – např. připojení k internetu, nákup DVD a ve spolupráci se zdravotníky rozvody do jednotlivých pokojů, nákup výukových programů, malování apod.

Mateřská škola při zdravotnickém zařízení v Litomyšli sídlí ve dvou objektech:

1/ třída ortoptická na ulici Dukelská 534, Litomyšl (CPFPV)

2/ třída nemocniční (dětské.odd.), Purkyňova 308, Litomyšl

Koncepce této školy je podobná jako u ZŠ při zdravotnickém zařízení. Odlišnost je dána jen zaměřením na jinou věkovou skupinu a rozdílností zdravotní indikace dětí jednotlivých tříd.

I v této součásti jsme výrazně inovovali náš školní vzdělávací program s tím, že činnost učitelky MŠ a vychovatelky ŠD bude vycházet z podobných východisek s respektováním individuality a momentální situace každého dítěte.

Školou prošlo celkem 676 dětí – v nemocnici 208 v MŠ, 383  v ŠD. V ortoptické třídě to bylo celkem 85 dětí, z toho 32 školáků. Obě učitelky mají část úvazku jako vychovatelky školní družiny. V nemocniční třídě se paní učitelka podle potřeby věnovala i středoškolákům a rodičům s malými dětmi.

Na ortoptice (CPFPV), kde je hlavní důraz kladen na ortoptická a pleoptická cvičení, léčebný pobyt dětí opět probíhal v třítýdenních cyklech. Děti s paní učitelkou pravidelně navštěvovaly městskou knihovnu, kulturní pořady v Litomyšli a zapojovaly se do nejrůznějších rukodělných činností (šití, výroba loutek, přání, dárků pro rodiče apod.). Na zpestření činnosti byly využívány prostory naší kmenové budovy (kuchyň, tělocvična, relaxační místnost), podařilo se bruslení, masopustní průvod masek, mikulášská nadílka, Den dětí apod. Také jsme vyměnili staré lavice za novější, doplnili a obměnili některé hračky a  dodali starší kopírku.

V nemocniční třídě jsou stále důležité dva základní momenty. Jednak spolupráce s rodiči či dospělými, kteří jsou s dětmi hospitalizováni  a pak činnost herního terapeuta.

I v této třídě  jsme doplňovali hračky, snažili se zlepšit prostředí (malování) i zde proběhla řada akcí – mikulášská besídka, zdravotní klaun, studentky Gymnázia Litomyšl začaly chodit číst  dětem pohádky.

Pedagogové těchto pracovišť  se zúčastnili dvou odborných exkurzí na podzim 2007 – do Pardubic a vícedenní do Bratislavy. Do budoucna bychom na obou pracovištích rádi prohloubili spolupráci  se zdravotnickým personálem.

 

Údaje o výsledcích inspekce a kontroLy

Ve dnech 25. 3. a 26. 3. 2008 proběhla ve škole kontrola České školní inspekce. Předmětem bylo:

1/ Vedení dokumentace

2/ Vedení údajů o dítěti, žákovi

3/ Vydání, obsah a zveřejnění školního (vnitřního) řádu

4/ Plnění povinností ředitele školy

5/ Splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele školy

6/ Zajištění voleb do školské rady

7/ Přístup školské rady k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy

V kontrolním zjištění nebylo v žádném bodě konstatováno porušení zákona.

Další kontroly ze strany OSSZ v dubnu 2008  a VZP v srpnu 2008 proběhly bez připomínek a nedostatků.

 

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Veškeré hospodaření bylo prováděno podle stávajících právních předpisů a v souladu se  zřizovací listinou školy. Finanční kontrolou bylo zjištěno chybně zpracované finanční vypořádání poskytnuté dotace na přímé náklady na základě dohody se společností Marlin, s.r.o. Prostředky budou vráceny na bankovní účet zřizovatele.  

Další informace – přehled poskytnutých dotací a příspěvků - viz příloha.

 

AKTIVITY ŠKOLY

Většina osvědčených aktivit a činností má v životě naší školy již pevné místo a my se snažíme je stále dotvářet  a pokud možno vylepšovat. Všechny doprovodné aktivity mají pro nás velký význam, velmi významně spoludotvářejí náš výchovně-vzdělávací systém. Každý rok jezdíme na podzimní výlet, tentokrát do Moravského krasu a ZOO v Brně, celá škola jezdí na plavecký výcvik, už zaběhlé jsou práce v oblasti enviromentální výchovy (sběr baterií, třídění odpadů, Den Země, sběr kaštanů). Pevné místo v našem kalendáři mají Mikuláš s balíčky od sponzorů, vánoční program, koledování Tří králů, recitační soutěž s účastí na přehlídce v Moravské Třebové, masopustní průvod, karneval, Akademie, sportovní soutěže, oběd se žáky 9. ročníku v hotelu Zlatá Hvězda jako slavnostní závěr v naší škole. Průběžně navštěvujeme řadu kulturních pořadů či různé exkurze (letos učiliště Chroustovice), pořádáme sportovní utkání pro speciální školy (stolní tenis, florbal, přehazovaná) a různé soutěže (např. čtenářská, pěvecká soutěž). Jsme   rádi i za všechny další aktivity, které pořádáme ve spolupráci s MO SPMP či za podpory našich přátel či sponzorů. Jsou to například zájezd do pořadu TV NOVA, účast na Bambiriádě v Chrudimi, Běh Javorkou v České Třebové, Speciální olympiáda v přizpůsobených sportech v Chocni nebo nyní nově Den s Gymnáziem, apod.

Velmi důležité pro nás bylo opět úvodní setkání s rodiči na začátku školního roku, kde jsme se vzájemně představovali, hovořili o plánech, prioritách a naší práci.

Lyžařský výcvik jsme pro nedostatek sněhu neustále odkládali, až jsme museli za sněhem do chaty Barborka pod Praděd do Jeseníků. Opět jelo 20 žáků (jako loni, což je na naši školu hodně) a moc se nám to vydařilo.    

Týdny v přírodě – jak nazýváme týdenní pobyt v různých místech ČR, jsme letos situovali do hor. Mladší děti pobývaly v Loučné nad Desnou (Jeseníky) opět se spolužáky z rehabilitační třídy ZŠS, což je především pro pedagogy velmi náročná práce.

Skupina starších žáků pobývala v naší partnerské speciální škole v Trutnově a v programu měla poznávání této školy a města, ale především krásy našich nejvyšších hor - Krkonoš. Počasí nám velmi přálo, takže 1 den jsme jeli lanovkou na Černou horu a vrchol celého pobytu bylo společné zdolávání nejvyšší hory ČR žáky obou škol. Celý pobyt měl hodně poznávací charakter, měl charakter společného projektu a výstup na Sněžku bude pro řadu žáku silný zážitek ještě hodně dlouho.

 

Hlavní akcí tohoto školního roku byly oslavy 50. výročí založení školy. Program od úterý 6. 11. – do pátku  9. 11. 2007 zahrnoval Komunitu s žáky o historii školy, sázení 3 stromů (platanů)  na památku této události (mělo to také souvislost s projektem celé školy, který jsme nazvali Strom), turnaj v bowlingu žáků a učitelů školy, ředitelský den, Den otevřených dveří ve škole, výstavu a slavnostní večer s programem v Zámeckém pivovaru ( k historii školy, viz příloha).

Druhou velkou událostí bylo vybudování bezbariérového přístupu do školy. I v tomto případě jsme hodně oslavovali, ať už při zkušebním provozu jednotlivých tříd, při slavnostním otvírání 7.12.2007 odpoledne nebo večer při benefičním koncertu zpěváka Jiřího Bílého pro naši školu, kde vystoupil například písničkář Ivan Hlas nebo operní pěvkyně Edita Adlerová. 

Třetí významnou akcí  byla naše první zkušenost s unifikovanou kopanou (hrají společně žáci speciálních a běžných škol) a účast na turnaji v Púchově, kam odjeli 2 pedagogové, 5 našich žáků a 3 studenti Gymnázia Litomyšl. Naši slovenští přátelé se o nás skvěle postarali a my jsme zažili překvapivý úspěch – ve své kategorii jsme zvítězili a náš žák se stal nejlepším střelcem celého turnaje.

Na závěr bych chtěl všem našim sponzorům, všem, kteří nás nějak podporovali a podporují, vyjádřit  i letos veliké poděkování, stejně tak patří  dík za veškerou práci během  školního roku celému týmu pedagogů,  zaměstnancům školy a osobním asistentům.

                                                    

 

 

Litomyšl   11.10.2008                                                 Mgr.Jan Janypka

                                                                               ředitel školy

 

Projednáno na pedagogické radě 14.10.2008.

 

Schváleno školskou radou 15.10.2008.