Jak na učiliště

V měsíci listopadu je rodičům žáků 9. ročníku poskytnuta možnost účastnit se schůzky, na které jsou informováni o postupu při přihlašování na odborná učiliště. O termínu konání schůzky budou rodiče včas informováni.

Přihlášky na SOU ve školním roce 2022/23

1. Žáci mají možnost podat 2 přihlášky na vybraná učiliště do 1. března 2023. Přihlášky obdrží ve škole v období po konci 1. pololetí (zapisují se známky z vysvědčení).

2. Rodiče na přihlášce vyplní vybraná učiliště, dodrží stejné pořadí učilišť na obou přihláškách (musí být totožné). Na první místo uvedou učiliště, o které má žák větší zájem, na druhém místě bude uvedeno učiliště, které by zvolil jako náhradní.

3. Přihlášky musí být potvrzené od lékaře, který potvrdí, že zdravotní stav žáka umožňuje vystudování příslušného učebního oboru.

4. Zápisový lístek bude vydáván ve škole u zástupkyně ředitele proti podpisu rodiče. Zápisový lístek může být žákovi vydán jen jeden a jeho vydání je evidováno podle evidenčního čísla, je nutné ho dobře uschovat! Zápisový lístek zasíláte na vybrané učiliště, na které je vaše dítě přijato a definitivně jste si ho zvolili.

Webové stránky, které Vám pomohou s volbou vhodného učiliště pro Vaše děti: https://www.infoabsolvent.cz