Kdo jsme

Jsme školou zřízenou podle § 16, odst. 9 školského zákona určenou pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením. Vzděláváme žáky podle vzdělávacích programů základní školy a základní školy speciální. 

Základní škola

V programu základní školy se vzdělávají žáci s lehkým mentálním postižením. Jejich vzdělávací program je stejný jako v běžné základní škole, vzdělávání je ovšem přizpůsobeno jednotlivým dětem a jejich postižení. Žáci mají snížený obsah učiva, důraz je kladen spíše na praktické dovednosti a využitelnost vyučované látky v běžném životě.

Podporujeme nové metody vzdělávání, do výuky matematiky zařazujeme prvky Hejného matematiky, pro výuku čtení u žáků ZŠ používáme metodu Sfumato, se kterou máme jen ty nejlepší zkušenosti. 

Přestože se žáci setkají s běžnými školními předměty jako je český jazyk, matematika, přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika apod., mají oproti běžné základní škole každý týden 5 hodin pracovního vyučování, při kterém si vyzkoušejí práci s různými materiály a postupně si tak mohou vybrat vhodný učební obor. 

Po skončení základního vzdělávání pokračují tito žáci ve studiu na odborných učilištích. 

Protože se snažíme, aby v naší škole vládl rodinný duch, nabízíme našim žákům i aktivity, které se odehrávají mimo školní lavice. Mohlo by se zdát, že výlety, sportovní dny apod. nepatří k vyučování, ale právě mimoškolní aktivity jsou nejlepším místem, jak navázat s dětmi osobnější kontakt a pomoci jim poznat i prostředí, se kterými by se jinak vůbec nesetkaly. K plnému osobnostnímu rozvoji nestačí učebnice a moderní technika, nejlépe se všichni učíme praxí.

Základní škola speciální

Žáci ZŠ speciální jsou často žáci s kombinovaným postižením, proto část jejich výuky tvoří i různé druhy rehabilitace a činností, které podporují jejich komplexní rozvoj.

Děti s vícenásobným postižením a také děti s vhodnou indikací, docházejí pravidelně jedenkrát týdně do Městského bazénu na rehabilitační plavání.

Ve škole také jednou týdně probíhá pravidelná muzikoterapie a ke stimulaci slouží i snoezelenový box.

Společně dětem, z.s.

V květnu 2010 vzniklo na naší škole občanské sdružení (v souč. podle nového obč.zákoníku přejmenované na zapsaný spolek), jehož náplní je získávat a rozdělovat finanční prostředky na podporu aktivit naších dětí. Díky štědrosti našich sponzorů můžeme přispívat našim žákům na sportovní, volnočasové a další aktivity, kterých by se bez naší pomoci nemohli zúčastnit.

č.ú.: 198 182 291/0600

IČO: 228 715 35

Děkujeme našim sponzorům!

Hudba pomáhá

MUDr. Jaroslavu Machovi

Svazu strojírenské technologie

IC Litomyšl

Městu Litomyšl

MUDr. Marii Chadimové

Tiskárně HRG

Hasvel s.r.o.

Školní družina

Školní družina je určená pro žáky 1. stupně ZŠ a ZŠS. Ranní družina od 6.45 poskytuje dětem prostor k relaxaci a hrám před začátkem výuky. Odpolední blok je naplněný společným obědem a následnými činnostmi podle dlouhodobého plánu činností ŠD, které jsou relaxačního a volnočasového charakteru (hřiště, míčové hry, koloběžky, tvoření a volná hra)

 

Školská rada

Za zřizovatele je členem Mgr. Lenka Havelková

Za zákonné zástupce je členem rady paní Iva Hápová

V doplňujících volbách pedagogů byla nově dne 4.10.2022 zvolena Mgr. Věra Pechancová

GDPR

Speciální základní škola Litomyšl, dále jen "škola" jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS udewqui, emailem na adrese szs@szslit.cz nebo poštou na adrese Speciální základní škola Litomyšl, 9. května 1181, 57001 Litomyšl. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Klára Hudečková, tel. č. 720 073 518, e-mail: poverenec@litomysl.cz Osobní konzultace možná po telefonické domluvě.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo, státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, údaje o předchozím vzdělávání, datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.


Historie školy:

Naše škola byla založena na podnět inspektora Slabého v letech 1957-1958. Nesla název Zvláštní škola. Tvořily ji dvě třídy, ve kterých učili dva učitelé a nacházela se v budově bývalé jedenáctiletky. Ve školním roce 1957-58 školu navštěvovalo celkem 26 žáků. 

Od školního roku 1958/59 jsme získali vlastní budovu, bývalé vojenské velitelství, dnes ul. Trstěnická 911. Počet žáků vzrostl na 34 a v dalším školním roce již na 46.

V r. 1995 došlo ke změně názvu na Speciální školu - ZvŠ.

1. 1. 1997 se změnil náš zřizovatel, kterým se stal ŠÚ Svitavy

Od 9. 1. 1997 se škola přestěhovala do nové budovy v ul. T. G. Masaryka 590 (dnes 9. května 1181), do zrekonstruované přístavby Gymnázia Litomyšl.

Od 1. 9. 1998 byla zřízena třída přípravného stupně pomocné školy (později třída PŠ) a opět se změnil název na Zvláštní školu.

1. 7. 2000 jsme získali právní subjektivitu a byly k nám přiřazeny Speciální ZŠ při nemocnici a Speciální MŠ při nemocnici a opět se změnil název školy - Speciální škola.

1. 10. 2001 se naším zřizovatelem stal Pardubický kraj.

Na podzim roku 2013 bylo zrušeno dětské oddělení Nemocnice Litomyšl a tím došlo také ke zrušení odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ při nemocnici.

Ředitelé školy

1957 - 1962 Marta Pelclová

1962 - 1968 Antonín Skopal

1968 - 1976 Vincenc Svěrák

1976 - 1989 Jana Banzetová

1989 - 1993 Jana Bidmanová

1993 - 1994 Magda Límová

1994 - doposud Jan Janypka